Kaso sa kanonisasyon

Ang pagkilala sa kabanalan ni Darwin Ramos ay hindi nawawala at patuloy na lumalaganap kahit siya’y sumakabilang-buhay na.

Sa Pilipinas, buhay pa ang kanyang ala-ala sa kaisipan ng marami, lalo na sa Tulay ng Kabataan Foundation. Patuloy ang pagpunta ng mga tao sa kanyang puntod sa Pasay City upang manalangin at humiling ng mga biyaya sa kanyang pamamagitan.

Sa Pransya, ilang talambuhay niya ay inilathala ilang buwan pagkalipas ng kanyang pagpanaw ito ay nakapagpakilala kay Darwin sa mas maraming tao.

  • Matthieu Dauchez, Plus fort que les ténèbres [Stronger than Darkness], Paris, Artège éditions, 2015.
  • Daniel-Ange, Prophètes de la beauté [Prophets of Beauty], Montrouge, éditions du Jubilé, 2016.

Bilang tugon sa lumalaganap na pagkilala sa kanyang kabanalan, nagtatag ng isang asosyasyong kilala bilang Darwin Ramos Association. Noong ika -14 ng Mario 2018, itinalaga si P. Thomas de Gabory, OP, isang Pranses na Dominikano, bilang “postulator.” Ito ay kinumpirma ni Obispo Honesto Ongtioco ng diosesis ng Cubao sa isang ‘decree’ noong ika-25 ng Mayo 2018. Sinumite ng “postulator” ang pagbubukas ng kaso ng beatipikasyon at kanonisasyon ni Darwin Ramos noong ika-20 ng Hunyo 2018, kasabay ng pagsumiti ng Supplex Libellus. Ang liham ng pagtanggap sa Supplex Libellus ay pinirmahan noong ika-7 ng Nobyembre 2018. Itinalagang “vice-postulator” si P. Robert T. Young, JCD, isang Pilipinong pari at “canon lawyer.”

Bakit mayroong kahilingan sa beatipikasyon at kanonisasyon si Darwin Ramos?

Sa kaso ni Darwin Ramos, taglay niya ang tunay na kabanalan at isinabuhay niya ang mga mabuting katangiang tunay na Kristyano:

  • Ang pagkilala sa kabanalan ay dapat maging kusa at hindi gawa -gawa lamang sa pamamagitan ng propaganda. Ito’y dapat patuloy na nangangahulugang hindi nawawala pagkamatay ng Lingkod ng Diyos kundi lumalago. Ito ‘y kinikilalang hindi nagmumula sa isang pagkabanal na artepisyal kundi isang halimbawa ng makabayaning buhay na isinaalang-alang sa Diyos at sa kapwa.
  • Sa pagsasabuhay ng mga mabuting katangiang Kristyano, kasama ang mga “theological virtue” (pananampalata, pag-asa, pag-ibig), pati na ang mga “cardinal virtues” (kahinahunan, katarungan, katatagan,tapang). Ang tinatawag na “heroic virtue” (Kahanga -hangang kagalingan) ay kaugaliang ibinibigay ng Diyos na nagpapakilos sa tao sa harap ng mga sitwasyong mahirap upang matagumpayan ang mga ito nang may tapang at galak, dahil sa tulong ng grasya ng Diyos.

Ngayon, magsisilbing halimbawa ang buhay ni Darwin Ramos sa mga kabataan, sa mga maysakit at sa mga mahihirap. Ikabubuti ng Simbahang Katolika sa Pilipinas na magkaroon ng isang bagong Santo sapagkat dadalawa lang ang kanyang mga santong martir, sina San Lorenzo Ruiz at San Pedro Calungsod.

Nasa anong bahagi na ang kaso ng beatipikasyon at kanonisasyon ni Darwin Ramos?

Mayroong dalawang mahalagang bahagi ang kaso ng beatipikasyon at kanonisasyon: ang isa ay sa lebel ng diosesis at ang ikalawa sa Roma.

Patungkol sa kaso ng Lingkod ng Diyos na si Darwin Ramos, nagpapatuloy pa rin ito sa lebel ng diosesis. Tatlong uri ng konsultasyon ang ginagawa:

  • Konsultasyon sa Congregation for the Causes of Saints sa Roma para sa pagbigay ng Nihil obstat (natanggap noong ika-29 ng Marso 2019);
  • Konsultasyon sa Catholic Bishops’ Conference of the Philippines (CBCP);
  • Konsultasyon sa mga mananampalataya para sa paglathala ng isang ‘Edict’ (ito’y gagawin sa susunod na dalawang buwan).

Ang proseso para sa pagkilala sa kabanalan ng pamumuhay ni Darwin ay magsisimula pagkatapos ng “scientific report” ng tatlong “historian” at “archivist” na nakabase sa mga dokumentong nakalap. Pagkatapos ay bubuo ng “ecclesiastical tribunal” na papakinggan ang mga testigo.

Si Darwin Ramos ay Lingkod ng Diyos. Ang ang kahulugan ng Lingkod ng Diyos?

Ang salitang “Lingkod ng Diyos” ay ibinibigay sa isang taong may dahilan na magkaroon ng kaso ng beatipikasyon at kanonisasyon at ang kasong ito ay nasimulan na. Ito ang unang hakbang sa lebel ng diosesis. Ito ay itinalaga ng isang mahalagang dokumentong galing sa “Congregation for the Causes of Saints” noong 2007 na tinatawag ng Sanctorum Mater: “Ang mga mananampalatayang Katoliko na sinimulan na ang kaso para sa beatipikasyon at kanonisasyon ay tinatawag na Lingkod ng Diyos” (art 4 §2).

Ang salitang “Venerable” naman ay ibinibigay sa ikalawang hakbang ng kaso, mula sa Roma.

Ang karamihan ng mga dokumentong ginagamit sa kaso ng beatipikasyon at kanonisasyon ay nanatiling lihim at kumpidensyal. Ngunit mayroon namang bukas sa kaalaman ng publiko. Minumungkahi namin basahin ito sa konsultasyon:

Sulat ni Obispo Honesto F. Ongtioco, Obispo ng Cubao bilang pagtanggap sa postulator
Sulat ng pagtanggap ng Supplex Libellus mula kay Obispo Honesto F. Ongtioco, Obispo ng Cubao
Contact
Wikipedia
Facebook
YouTube
Donation