TUMULONG SA KASO NG KANONISASYON NI DARWIN RAMOS

Ang panalangin ang pinakamabuting paraan ng pagtulong sa kaso ng kanonisasyon ni Darwin Ramos. Ngunit lahat ng kaso ay maraming gastusing kailangang tugunan tulad ng pagbayad sa malaking trabahong ginagawa ng mga eksperto, istoryador at arkibista; dagdag pa rito ang mga publikasyon, pagsasalin, stampitas, komunikasyon, polyeto tungkol sa buhay ni Darwin at ang kanyang pagpapatotoo, panayam, video, etc.

Hinihiling namin ang inyong tulong sa pamamagitan ng donasyong pinansyal. Ikinalulungkot naming hindi kami awtorisado na magbigay ng resibo. 

Ngunit ipinaaalam namin na isinanasama ng postulator ang mga intensyon ng mga benefactor ng kaso ni Darwin Ramos at para rin sa inyong sariling kahilingan sa kanyang Misa tuwing ika-23 ng bawat buwan (ang anibersaryo ng kamatayan ni Darwin ay Setyembre 23).

Magbabahagi ako sa pamamagitan ng bank transfer:

Ito ang detalye ng bank account ng Darwin Ramos Association:

DARWIN RAMOS ASSOCIATION

IBAN : FR76 1026 8024 7225 1031 0020 030
BIC : COURFR2T

Magbabahagi ako sa pamamagitan ng PayPal:
Malugod ang aming pasasalamat!